We See You: Nicki Minaj

 

Advertisements

Daily Fresh…..Herieth Paul

 

Daily Fresh….. Jennifer Lopez

 

Daily Fresh…… Pam Grier

 

Daily Fresh…… Beyonce

 

We See You: Ciara

 

Daily Fresh….. Akshaya

 

%d bloggers like this: